П`ятниця, 19.01.2018, 20:31
Головна | RSS
Викривач корупції
Зупинимо корупцію разом (соціальна реклама)Новини Юридичного порталу
Меню сайту

Статистика

Ні корупції (соціальна реклама)!

Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту

Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту)

Пошук відомостей в ЄДР

Головна » 2015 » Квітень » 29 » Внесено зміни до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
20:23
Внесено зміни до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних

Законом України від 9 квітня 2015 року №319-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" внесено зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців": 1) частину першу статті 7 після абзацу дев’ятого доповнено новим абзацом такого змісту: "оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відомості з Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних". У зв’язку з цим абзац десятий вважається абзацом одинадцятим; 2) абзац перший частини першої статті 22 доповнено словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" після слів "на веб-сайті" доповнено словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Друге речення частини п’ятої статті 12 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" виклаадено в такій редакції: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України".

4. У статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень": 1) частину другу викладено в такій редакції: "2. Від сплати адміністративного збору звільняються: органи державної влади та органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом; особи, визначені пунктами 18, 29, 34 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"; 2) частину третю доповнено абзацом другим такого змісту: "Органи державної влади, органи місцевого самоврядування звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав".

5. У Законі України "Про доступ до публічної інформації": 1) пункт 2 частини першої статті 4 викладено в такій редакції: "2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом"; 2) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу третього доповнено новим абзацом такого змісту: "на єдиному державному веб-порталі відкритих даних". У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважається відповідно абзацами п’ятим і шостим; 3) доповнено статтею 10-1 такого змісту: "Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних. 1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. 2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації. 3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов: 1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом; 4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом. 4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом. Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування"; 4) у пункті 3 частини першої статті 12 та частині сьомій статті 19 слова "з питань запитів на інформацію" замінити словами "з питань доступу до публічної інформації"; 5) у частині першій статті 14: а) у пункті 1 слова "інформацію про свою діяльність та прийняті рішення" замінено словами "інформацію, передбачену цим та іншими законами"; б) пункт 5 доповнено словами "та оприлюднення інформації"; в) пункт 6 викладено в такій редакції: "6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію"; 6) частину першу статті 15 доповнено пунктом 5-1 такого змісту: "5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних"; 7) статтю 16 викладено в такій редакції: "Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації. 1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом. 2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації"; 8) пункт 9 частини першої статті 18 після слів "текстовий документ" доповнено словами "електронний документ".

6. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності": 1) частину одинадцяту статті 17 викладено в такій редакції: "11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування"; 2) частину сьому статті 19 викладено в такій редакції: "7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування".

7. У статті 17 Закону України "Про громадські об’єднання": 1) друге речення частини другої викладено в такій редакції: "Обробка персональних даних, що містяться у Реєстрі громадських об’єднань, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних"; 2) частину третю викладено в такій редакції: "3. Відомості Реєстру громадських об’єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних. Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об’єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв’язку, адресу місця проживання фізичної особи".

8. Частину п’яту статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" доповнено абзацом другим такого змісту: "Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних".

9. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про вищу освіту" викладено в такій редакції: "Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних".

Закон України від 9 квітня 2015 року №319-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Рекомендувати:
Переглядів: 124 |  Теги:
Історія Томаківського району

Пошук

Календар
«  Квітень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Корисні посилання
  • Юридичний портал
  • Міністерство юстиції України

  • Переліки громадських формувань
  • Перелік політичних партій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік політичних партій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік громадських організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Перелік благодійних організацій зареєстрованих Томаківським РУЮ
  • Перелік профспілкових організацій легалізованих Томаківським РУЮ
  • Єдиний реєстр громадських формувань

  • Викривач корупції © 2015 - 2018 Безкоштовний хостинг uCoz